Termőföldek adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

Illetékes ügyintéző: Besenczki-Horváth Tímea ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

 

Ügyintézés helye:

Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 09-es iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 745 -1130  és 1200  – 1615

Szerda: 745 -1130

Péntek: 745 -1130 és 1200  – 1350

—————————————————————————————————————–

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Ügy leírása, folyamata

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról, alapján:

 

1. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, a szerződés felek általi aláírását követő 8 napon belül. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

– A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

– Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 4 példányszámban (4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie) az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

– A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó a hiányosságok pótlása felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

– A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált adásvételi szerződés másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is. A jegyző a közzétett adásvételi szerződésre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a 2013. évi CXXII törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

– Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés közzétételéig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek.

– Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés közzétételét követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétett szerződésre a levétel napját.

– Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

– A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányaival, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

 

2. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

– A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

– A jegyző részére 3 eredeti haszonbérleti szerződést kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük.

– Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.

– A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz.

– A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 3 példányszámban eredeti haszonbérleti szerződések, a jegyző a haszonbérbeadót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

– A jegyző 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált haszonbérleti szerződés másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is.

– A jegyző a közzétett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

– A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétett szerződésre a levétel napját.

– Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

– A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányaival, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja a haszonbérbeadót is.

 

3.  Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

– A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

-A jegyző részére 3 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük.

– A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

– A közzétételi kérelemhez csatolni kell a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

– A közzétételi közleményt a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

– A jegyzőnek 15 napon belül az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált közzétételi közlemény másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is.

– A jegyző a kifüggesztett közzétételi közleményre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

– A működtető szervezet a kormányzati portálról a közzétételi közleményt a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a közzétételi közleményben megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétételi közleményre a levétel napját.

– Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

– A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja az eladót is.

– Az irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján

közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Nincs.

A jogorvoslati lehetőségekről:

A Jegyző nem hoz döntést mely ellen jogorvoslattal lehetne élni. Igazolást ad ki a kifüggesztés vonatkozásában.

Az alkalmazott jogszabályokról:

– 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról.

– 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról[1]

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.

Megszakítás