Vadkár bejelentése

Ügytípus megnevezése: vadkár bejelentése

 

Illetékes ügyintéző: Besenczki-Horváth Tímea

Telefon: (85) 501-043

email: besenczki.timea@marcali.hu

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 9.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 16:15 h,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 7:45 – 11:30 h,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
Péntek: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 13:50 h.

 

Ügy leírása, folyamata a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján:

A kár megállapítása

– Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

– Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

– A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző 3 munkanapon belül rendeli ki.

– A kár felmérését – a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint – a kirendeléstől számított 5 napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

– A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén 3 munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

– A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

– Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

– Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

– A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

Külön formanyomtatvány nincs. A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

Az ügyintézés illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

A bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a jegyző kirendeli a szakértőt.

A jogorvoslati lehetőségekről:

A szakértőt kirendelő végzés ellen csak a kirendelt szakértő fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) címzett, de hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel. A fellebbezés illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályokról:

  • a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Megszakítás