Közterületi fakivágási engedély iránti kérelem

Ügytípus megnevezése: közterületi fakivágási engedély iránti kérelem

Illetékes ügyintéző: Kovarszki Beatrix

Telefon: (85) 501-019

email: kovarszki.beatrix@marcali.hu

Ügyintézés helye: Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda Marcali, Rákóczi u. 11. fszt. 13.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 16:15 h,
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 7:45 – 11:30 h,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
Péntek: 7:45 – 11:30 h és 12:00 – 13:50 h.

 

Ügy leírása, folyamata a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján:

 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

Az engedély kiadására irányuló kérelem a melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

 1. a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
 2. b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
 3. c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt kivágása esetén

a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;

b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

 

Aki engedély nélkül közterületen fás szárú növényt kivág szabálysértést követ el.

 

A közutak mentén történő fakivágáshoz a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges:

 • belterületen a közút területének határától számított 2 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
 • külterületen a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéshez vagy kivágásához

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 13-as irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • Fakivágási engedély iránti kérelem
 • tulajdonosi jogosultságot igazoló irat.

 

Az ügyintézés illetékmentes.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A hozott határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) címzett, de hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
 • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
Megszakítás