Szerződések

Szerződések – 2020. Szerződések 2021. első negyedév

Statisztikák

Helyi önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazgatok szerint 2020. I. félév 2020 II. félév   Helyi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazgatok szerint 2020. I. félév 2020. II. félév

Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

Közszolgáltatás keretében gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról, a szennyvízelvezetésről és a szennyvíztisztításról. Az önkormányzata, mint Üzemeltetésbe adó a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer működtetéséről, közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről bérleti szerződés keretében 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet bevonásával gondoskodik. Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó […]

Köztemetők fenntartása

Gondoskodás a temetőkkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő feladatokról. Az önkormányzat gondoskodik a köztemető és létesítményei fenntartásáról. (A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2002. (VIII.08.) önkormányzati rendelet)

Hulladékkezelés

Szilárd hulladékkezelés Gondoskodás a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja, hogy meghatározza a város területén keletkezett települési hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalommentes elhelyezésének továbbá a közterületek tisztántartásának szabályait, elősegítse a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések betartását, valamint az épített és természeti környezet védelmét, […]

Alapvető jogszabályok, ügyintézés rendje

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend listája: Magyarország alaptörvénye 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről, 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, […]

Felügyeleti szervek

Belügyminisztérium – Önkormányzati Államtitkárság Székhely: Budapest, V. ker. József Attila u. 2-4. Postai cím: 1903 Budapest, Pf.:314. Központi telefonszám: 06-1/441-1000 Központi telefax szám: 06-1/441-1437 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu Honlap: www.kormany.hu/belugyminiszterium Ügyfélszolgálat A Belügyminisztériumban a Civilkapcsolati Osztály (Panasziroda) látja el az ügyfélszolgálati feladatokat. Felvilágosítást nyújt telefonon és elektronikus úton, fogadja az írásban agy személyesen tett közérdekű bejelentéseket, javaslatokat […]

Szabályzatok – Marcali KÖH

Szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat – Marcali Közös Önkormányzati Hivatal MKÖH – Ajándék és egyéb előnyök elfogadási szabályzat MKÖH – Beszerzési szabályzat MKÖH – Eszközök és források értékelési szabályzata MKÖH – Integrált kockázatkezelési szabályzat MKÖH – A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata MKÖH – Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjének szabályzata MKÖH – […]