Felhívás óvodai beíratásra!

savoly cimeremarcalikozszolgalati 1

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratások ütemezése az alábbi helyszíneken és időpontokban történik:

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT (Tündérliget Óvoda)
8700 Marcali, Posta köz 3.
2014. május 12-től 2014. május 16-ig (hétfőtől – péntekig) 8.00-16.00 óráig

Napközi Otthonos Óvoda, Nemesvid
8738 Nemesvid, Templom u. 5-7.
2014. május 15 – 16. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.
2014. május 15 – 16. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

Szedervirág Óvoda
8732 Sávoly, Kossuth utca 5.
2014. május 15 – 16. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe. Az intézmény mindegyik telephelyén és tagóvodájában fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 a sajátos nevelési igényről, – amennyiben rendelkezésre áll – szakértői vélemény;
 étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, – gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

– Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2014. év folyamán ötödik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

– Beíratható az a gyermek, aki harmadik életévét 2014. augusztus 31. napjáig betölti, illetőleg 2014. december 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

– Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

– A 2015. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

– A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2014. május 30-ig értesíti a szülőket A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte – , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került.

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Az intézményről bővebben a www.marcaliovodak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt!

Dr. Sütő László sk.
Társulási Tanács elnöke

Megszakítás