A polgármester, az önkormányzati képviselő és a pedagógus esküjének szövege

A 2020.szeptember 24-i testületi gyűlésen felmerült, hogy az orvosi eskü mellett más hivatások esküjeit is ismertessük meg a lakossággal. Én ennek nagy örömmel teszek eleget. Két olyan eskü következik, amelyekben személyes érintettségem, ezért választottam ma ezeket.

A polgármester, az önkormányzati képviselő esküjének szövege
(Konkrétan az a szöveg lesz, amelyet én mondtam el megválasztásom után.)
„Én, Schuller Tibor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sávoly község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Ezt az esküszöveget kellett elmondania a megválasztott képviselőknek is.

 

És a másik:
Bár konkrét, egyetemes szövege nincs a pedagógusok eskütételének, több változat is van. Én ezek közül ezt választottam. (Én még tettem esküt, mielőtt tanítani kezdtem.)
A pedagógusok esküjének szövege:
Esküszöm, hogy munkám során minden tőlem telhetőt megteszek tanítványaim, szellemi, testi, lelki fejlődése, személyiségük kibontakozása érdekében. Esküszöm, hogy diákjaimat önálló, szabad, gondolkodó, autonóm emberekké igyekszem nevelni. Mindenkor figyelembe veszem tanítványaim képességeit, helyzetét, életkorát, fejlettségét, és arra törekszem, hogy a nekik megfelelő legjobb nevelést és oktatást nyújtsam. Igyekszem átadni az emberiség és a kulturális Európa felhalmozott tudását, hagyományát és értékeit, a magyar történelem és művelődéstörténet értékeit, szaktudományom eredményeit és szépségét. Célom, hogy tanítványaim erkölcsi, intellektuális, esztétikai és vitális értelemben egyaránt gazdag, nyitott és sokoldalú, minden értelemben egészséges emberekké váljanak. Igyekszem diákjaimat a természet és az emberi kultúra tiszteletére és védelmére nevelni. Helyzetemmel, jogaimmal és lehetőségeimmel soha nem élek vissza, nem hatalmaskodom, gyereket nem alázok és nem szégyenítek meg. A rám bízott és a tudomásomra jutott titkokat megőrzöm. Tanítványaim között nemük, nemzetiségük, állampolgárságuk, világnézetük, képességeik és kulturális tradícióik szerint különbséget nem teszek, mindegyikőjükkel mindenkor egyformán felelős tanárként viselkedem. Munkámat a Magyar Köztársaság Alkotmányának szellemében, a mindenkori törvényekkel összhangban végzem. Tanártársaim munkájával és törekvéseivel kapcsolatban a kollegialitás vezérel, a szülőkkel az együttműködés és a család törekvéseinek megértése, mindenekelőtt azonban diákjaim igénye és érdeke irányítja tetteimet.

 

Az orvosi eskü idézésekor azzal zártam, hogy ehhez nem kívánok semmit hozzáfűzni. E két eskü szövegéhez szintén nem mondok semmit.

Csupán személyes érintettségem miatt csak annyit szeretnék még megjegyezni: Esküjeimet soha meg nem szegtem. Munkám során mindig arra törekedtem, hogy az eskük szellemisége is tükröződjön abban, amit csinálok. Az iskolában vagy a hivatalban egyaránt.

Sávoly, 2020. 10. 29.
Schuller Tibor

Megszakítás